Algemene voorwaarden

Welkom bij Quicq, een cloud-gebaseerde oplossing voor het beheer van afbeeldingen (de "Service", zoals hieronder uitgebreider beschreven). De Service is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Afosto SaaS B.V. (“Afosto”). Deze Gebruiksvoorwaarden zullen de relatie tussen u en Afosto SaaS B.V. (direct of via een geautoriseerde distributeur of reseller), of een onderdeel van Afosto SaaS B.V. (“Quicq”) zoals van toepassing regelen.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN (DE "VOORWAARDEN" OF "GEBRUIKSVOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR, OMDAT ZE, SAMEN MET ONS PRIVACYBELEID, EEN BINDENDE OVEREENKOMST VORMEN TUSSEN U, HET INDIVIDU OF DE ENTITEIT DIE TOEGANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST, EN AFOSTO SAAS B.V. DOOR U ZELF TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DE SERVICE OF DEZE OP ENIGERLEI WIJZE TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U NIET INLOGGEN OP OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE.

Van tijd tot tijd kan Quicq de voorwaarden wijzigen om te voldoen aan technische, operationele en wettelijke wijzigingen. Quicq zal een bericht over de wijzigingen van de Voorwaarden op de website van Quicq plaatsen en kan u een bericht per e-mail sturen, een redelijke tijd voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt er door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Quicq voor kiezen om de gewijzigde Voorwaarden te verwerpen als de wijzigingen uw rechten nadelig beïnvloeden en als Quicq er niet mee instemt dat dergelijke gewijzigde voorwaarden niet op u van toepassing zijn, beëindig dan uw account. Door uw account bij de Service te blijven gebruiken nadat de nieuwe wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

Over de Service

De Service is een online afbeelding optimalisatie platform. De Service biedt een feature-rijke oplossing voor het gebruik van afbeeldingen door websites en applicaties.

Van tijd tot tijd kan Quicq de Service aanpassen of verbeteren, en kan het extra tools en functies aanbieden, gratis of tegen extra kosten. Voor de aanvullende tools en functies kunnen aanvullende of andere servicevoorwaarden gelden.

Verlening van recht

Onder voorbehoud van deze Voorwaarden en de betaling van vergoedingen, indien van toepassing, verleent Quicq u een wereldwijd, beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de Service uitsluitend voor uw zakelijke doeleinden te gebruiken en niet voor verdere commercialisering of wederverkoop. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, mag u de Service niet voor andere doeleinden gebruiken.

Gebruikersaccount

Wanneer u zich registreert, zal Quicq u vragen om bepaalde contact- en persoonlijke gegevens te verstrekken. Quicq zal expliciet aangeven welke velden verplicht moeten worden ingevuld. Valse, onjuiste of verouderde informatie, zoals een ongeldig e-mailadres, kan u ervan weerhouden zich te registreren en kan het vermogen van Quicq om u de Service te leveren aantasten.

Om in te loggen moet u uw e-mailadres en wachtwoord opgeven. Quicq kan ook van tijd tot tijd aanvullende of andere identificatie- en verificatiemiddelen voor het inloggen en de toegang tot de Service instellen en vereisen. U dient uw inloggegevens in absolute vertrouwelijkheid bewaren. Zorg ervoor dat u uw wachtwoord ten minste eenmaal per zes maanden wijzigt. U dient Quicq onmiddellijk op de hoogte stellen van mogelijk of daadwerkelijk misbruik, onbevoegd gebruik, van uw account.

Als uw abonnementsvoorwaarden het toelaten, dan kan u uw account beëindigen via uw accountpagina of door contact op te nemen met Quicq via e-mail op: https://quicq.io/contact. Als uw abonnement gebaseerd is op een hernieuwbare vaste periode, kunt u ervoor kiezen om uw abonnement niet te verlengen door Quicq de toepasselijke voorafgaande kennisgeving te sturen. Quicq kan vereisen dat u uw identiteit verifieert door Quicq aanvullende informatie te sturen, als voorwaarde voor het beëindigen van uw account. Na beëindiging van uw account heeft u mogelijk geen toegang meer tot de Service. U heeft geen recht op terugbetaling bij beëindiging van deze Voorwaarden.

Niettegenstaande eventuele rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Quicq onder de toepasselijke wetgeving, kan Quicq uw gebruikersaccount tijdelijk of permanent weigeren, beperken, opschorten of beëindigen, u de toegang tot de Service ontzeggen, uw inhoud verwijderen en technische en juridische maatregelen nemen om u van de Service af te houden zonder terugbetaling, indien Quicq naar eigen goeddunken bepaalt dat u dit niet kunt doen: (i) misbruik heeft gemaakt van uw rechten om de Service te gebruiken; (ii) de Voorwaarden heeft geschonden; (iii) een toepasselijke wet, regel of regelgeving heeft overtreden; en/of (iv) een handeling of nalatigheid heeft uitgevoerd die schadelijk is of waarschijnlijk schadelijk is voor ons, of een andere derde partij, inclusief andere gebruikers of leveranciers van de Service.

Aanvaardbaar gebruik van de dienst

Bij het gebruik van de Service zult u zich houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften en aan de gebruiksrichtlijnen die Quicq van tijd tot tijd aan u kan overbrengen.

U mag de Service niet gebruiken voor illegale of oneigenlijke doeleinden of om een soortgelijk of concurrerend product of dienst te ontwikkelen of te creëren. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die verband houden met uw toegang tot en gebruik van de Service en de toegang tot en het gebruik van de Service door werknemers, agenten, aannemers, eindgebruikers en elke andere derde partij die namens u of met uw toestemming toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service ("Bevoegde Gebruikers").

U mag uw geautoriseerde gebruikers toestaan om inhoud te uploaden, op te slaan, te beheren, te bewerken, te leveren, beschikbaar te stellen en te distribueren ("Bijdragende inhoud"), met inachtneming van alle technische en veiligheidsrichtlijnen en -beperkingen voor het uploaden van inhoud die u via uw account dashboard worden meegedeeld, en die van tijd tot tijd worden gewijzigd. Quicq kan, maar is niet verplicht, alle content te bekijken en de toegang tot dergelijke content te verwijderen of te blokkeren, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Elk gebruik van uw account is onderworpen aan uw eigen verantwoordelijkheid. U dient de service niet gebruiken (ook niet voor het uploaden of verzenden van Bijdragen) voor illegale, schadelijke, frauduleuze of beledigende doeleinden of om inhoud te verzenden, op te slaan, weer te geven, te distribueren of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op de rechten van derden, illegaal, schadelijk is, geweld of gewelddadig extremisme ondersteunt of bevordert, waarbij haat tegen een persoon of groep mensen wordt bepleit op basis van hun ras, religie, etniciteit, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap of beperking, onfatsoenlijk of obsceen, lasterlijk, smadelijk, intimiderend, bedreigend, frauduleus, beledigend, maakt online gokken mogelijk of is niet in overeenstemming met de algemeen aanvaarde praktijken van de internetgemeenschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bevorderen of vergemakkelijken van pornografie, het aanbieden of verspreiden van frauduleuze goederen en diensten, schema's of promoties, spamming, make-money-fast schema's, ponzi- en piramideschema's, phishing of pharming, en het gebruik van inhoud of technologie die een systeem, programma of gegevens, inclusief virussen, Trojaanse paarden, wormen of tijdbommen kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen.

Privacy en gegevensbescherming

Quicq biedt de Service aan met inachtneming van het privacybeleid en de regels voor gegevensbescherming van Quicq, die te vinden zijn op https://quicq.io/privacy.

Verwijdering van inhoud

Quicq respecteert de auteursrechten van haar gebruikers en elke andere persoon. Als u van mening bent dat uw auteursrechten op de Service worden misbruikt, stuur ons dan een bericht via quicq.com/contact.

Quicq kan alle bijdragen rapporteren en informatie delen die voor de gebruiker herkenbaar is, als Quicq naar eigen goeddunken van mening is dat dergelijke inhoud illegaal of onrechtmatig is of de rechten van derden kan schenden.

Quicq respecteert de rechten van haar gebruikers en elke andere persoon. Als u van mening bent dat een van uw rechten, met uitzondering van auteursrechten, wordt misbruikt op de Service, neem dan contact op met Quicq via: https://quicq.io/contact. Quicq kan u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw klacht te verwerken. Quicq zal alle benodigde redelijke inspanningen leveren om uw klacht te beoordelen en snel te reageren. Quicq zal niet reageren op anonieme klachten.

Servicekosten

Quicq biedt de eerste 14 dagen van de service gratis aan.

Quicq biedt na deze 14 dagen op gebruik en kosten gebaseerde plannen aan. U kunt de service gebruiken op voorwaarde dat u een van de plannen van de service koopt, zoals vermeld op de website van Quicq op: https://quicq.io/prijzen. Van tijd tot tijd kan Quicq de kosten van de service wijzigen. Dit kan na een redelijke voorafgaande kennisgeving die Quicq op haar website zal plaatsen of per e-mail zal sturen.

U kan de kosten betalen door gebruik te maken van de betalingsmethoden zoals die beschikbaar zijn op de Service. De vergoedingen worden pas als betaald beschouwd nadat uw betaling is bevestigd. U erkent dat de kosten niet kunnen worden terugbetaald.

De betalingen zijn inclusief de toepasselijke belastingen. U betaalt alle kosten en belastingen tijdig en in overeenstemming met het prijsschema van Quicq en u vergoedt Quicq voor alle kosten en belastingen.

Quicq zal zijn uiterste best doen om een transactie nauwkeurig en snel te laten verwerken en u te vergoeden voor een eventuele te hoge betaling die u ten onrechte in rekening is gebracht. Quicq is echter niet aansprakelijk voor fouten, vergissingen, storingen en rekenfouten van de betalingsdienstaanbieders.

Bij het uitblijven van een betaling, en na een voorafgaande kennisgeving van zeven (7) dagen van verschuldigde betalingen aan u, kan Quicq uw account verwijderen, deactiveren of beëindigen.

Intellectueel Eigendom

Met uitzondering van uw Bijdragen zijn alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Service, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle goodwill die daarmee verband houdt, eigendom van of in licentie gegeven aan Afosto SaaS B.V. en zijn ze in het bezit van Afosto SaaS B.V.. Tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien, verlenen deze Voorwaarden u geen rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), handelsnamen, handelsgeheimen, domeinnamen of andere rechten, functies of licenties met betrekking tot de Service en mag u de Service niet voor andere doeleinden gebruiken zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afosto SaaS B.V.

Quicq maakt geen aanspraak op het eigendom van de toegevoegde inhoud. U geeft Quicq echter wel toestemming om uw inhoud te gebruiken voor het leveren, ontwikkelen en ondersteunen van de Service. U geeft Quicq toestemming om uw bedrijfsnaam en logo te gebruiken op de Quicq website en alle door Quicq uitgegeven publicaties. Als u het gebruik van uw naam en logo door Quicq wilt weigeren, neem dan contact op met Quicq via: support@quicq.io. U erkent dat Quicq de bijdragen kan aanpassen en wijzigen op basis van uw verzoeken.

Afwijzing van garantie

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENST WORDT GELEVERD VOOR GEBRUIK "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, WAARSCHIJNLIJKHEID VAN RESULTAAT, VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID OF HET FEIT DAT DE DIENST UP-TO-DATE IS. HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP UW EIGEN RISICO.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET WIJZEN AFOSTO EN QUICQ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE DIENST, DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DIENST OF ENIG ANDER MATERIAAL DAT WORDT GELEVERD DOOR EEN LINK NAAR EEN ANDERE WEBSITE OF DIENST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT DE WET, DE GEWOONTE, EERDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN, OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, WAARSCHIJNLIJKHEIDS-RESULTAAT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. GEEN ENKELE VERKLARING OF ANDERE BEVESTIGING VAN EEN FEIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKLARINGEN OVER DE CAPACITEIT, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE DIENST, ONGEACHT OF DEZE WORDEN AFGELEGD DOOR AFOSTO EN QUICQ OF OP ANDERE WIJZE, DIE NIET IN DEZE VOORWAARDEN IS OPGENOMEN, ZAL WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE VAN AFOSTO EN QUICQ VOOR ENIG DOEL, OF ZAL AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN AFOSTO EN QUICQ, VAN WELKE AARD DAN OOK.

Beperking van aansprakelijkheid

AFOSTO EN QUICQ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN, UITGAVEN EN BETALINGEN OF VOOR ENIG VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), CONTRACT (INCLUSIEF PRECONTRACTUELE VERKLARINGEN), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENST, ONGEACHT OF AFOSTO EN QUICQ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIES, KOSTEN, UITGAVEN OF BETALINGEN.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AFOSTO EN QUICQ VOOR ALLE CLAIMS OF RECHTSVORDERINGEN DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN OF IN VERBAND MET DE DIENST ONTSTAAN, ONGEACHT OF DEZE VOORTKOMEN UIT CONTRACTBREUK (INCLUSIEF PRECONTRACTUELE VERKLARINGEN), ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSVORDERING, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT QUICQ DAADWERKELIJK VAN U HEEFT ONTVANGEN GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORDAT DE GEBEURTENISSEN ZICH VOORDOEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS IN DEZE VOORWAARDEN, ZAL QUICQ HAAR AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HAAR NALATIGHEID; FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN; OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET BEPERKT IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET UITSLUITEN OF BEPERKEN.

Schadeloosstelling

U zult Quicq, Quicq's affiliates en de werknemers, directeuren, aandeelhouders, adviseurs van Quicq of iemand die namens Quicq optreedt, schadeloosstellen en vrijwaren met betrekking tot enige claim, eis, schade, verlies, winstderving, betaling of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten die Quicq maakt in verband met een beweerde of werkelijke overtreding van deze voorwaarden of een beweerde of werkelijke onrechtmatige handeling of nalatigheid met betrekking tot de Service door u of door iemand die namens u optreedt. Een dergelijke schadeloosstelling omvat, maar is niet beperkt tot, juridische kosten en advocaatkosten.

Algemeen

Deze Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid gespecificeerd op https://quicq.io/privacy de volledige overeenkomst tussen u en Quicq met betrekking tot de toegang en het gebruik van de Service en vervangen alle overeenkomsten, onderhandelingen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, over de Service, behalve als u afzonderlijk met Quicq een online overeenkomst, schriftelijke overeenkomst of via een aanmeldformulier hebt afgesloten waarin deze voorwaarden door middel van verwijzing zijn opgenomen.

Geen enkele verklaring van afstand, concessie, verlenging, vertegenwoordiging, wijziging, aanvulling of afwijking van deze voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk wordt gedaan en ondertekend door de partij van wiens verklaring afstand is gedaan.

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quicq en elke overdracht zonder dergelijke voorafgaande schriftelijke toestemming zal nietig zijn. Quicq mag haar rechten en verplichtingen hierin vrijelijk overdragen. Met inachtneming van eventuele bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot de overdracht, zullen alle convenanten en overeenkomsten in deze overeenkomst bindend en bindend zijn voor de respectievelijke erfgenamen, executeurs, beheerders, opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen bij deze overeenkomst.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig, onafdwingbaar of anderszins in strijd met de wet wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Contacteer ons

U kunt contact opnemen met Quicq met elke vraag over de Service, via het contactformulier op: https://quicq.io/contact Quicq zal zich inspannen om uw vraag snel te behandelen.

Wees klaar voor de toekomst met het Afosto OMS systeem