Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 3 geeft uitleg over de dienst Afosto.
Artikel 4 gaat over de klant en haar rechten en plichten.
Artikel 5 regelt de de abonnementsvormen en facturatie.
Artikel 6 gaat over de gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst in geval van een
overmachtsituatie aan de zijde van Afosto.
Artikel 7 gaat over de garantie op het geleverde en wat de procedure is indien het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet.
Artikel 8 gaat over de aansprakelijkheid van Afosto in geval van schade.
Artikel 9 gaat erover dat Afosto zich vrijwaart van aanspraken van derden en dat informatiedragers, elektronische bestanden etc. vrij moeten zijn van virussen en defecten.
Artikel 10 gaat over de rechten en bevoegdheden ten aanzien van intellectueel eigendom en het gebruiken van kennis.
Artikel 11 gaat over de geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
Artikel 12 regelt waar eventuele geschillen beslecht kunnen worden.
Artikel 13 regelt de vindplaats van de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:
 • Afosto: gebruiker van de algemene voorwaarden, beheerder van het platform en/of door Afosto ingeschakelde organisaties.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon gebruikmakende van het platform Afosto.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afosto en de klant tot het leveren van producten en/of diensten.
 • Afosto-onderdeel: een onderdeel dat apart aan- en uitgezet kan worden en waar apart een betaling voor gevraagd kan worden.
 • Platform: het Afosto platform en de onderdelen die binnen dit platform worden aangeboden.
 • ICT-infrastructuur: de computerinfrastructuur van de klant waar Afosto op draait.
 • Schriftelijk: hieronder wordt verstaan alles wat op papier of ‘per e-mail’ met de klant wordt gecommuniceerd.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, oferte en/of overeenkomst tussen Afosto en de klant waarop Afosto deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Afosto, voor de uitvoering waarvan door Afosto derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Afosto en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Ditzelfde geldt indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is.
 6. Indien Afosto niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Afosto in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Afosto is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website van Afosto, of zoveel eerder als aangegeven. Op wijzigingen in de algemene voorwaarden wordt de klant ook per email op de hoogte gesteld.
 8. De minimale contractduur van een Afosto-onderdeel is 1 maand en wordt stilzwijgend verlengd met 1 maand.

Artikel 3. Beschrijving van de dienstverlening

 1. Afosto verhuurt software as a Service (SaaS).
 2. De dienstverlening van Afosto beperkt zich tot het deugdelijk functioneren en onderhouden van het platform en de onderdelen binnen dit platform. Afosto is niet verantwoordelijk voor het gebruik van het platform en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens.
 3. Afosto biedt geen ondersteuning van de ICT-infrastructuur. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.
 4. Afosto maakt voor de hosting van de software gebruik van een externe partij. Afosto hanteert de verantwoordelijkheidsbepalingen van de service-providers. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de service provider.
 5. Afosto biedt technische ondersteuning bij het gebruik van het platform.
 6. Afosto kan de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van aanvullende dienstverlening. Hierop zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 4. De klant

 1. Van de klant mag redelijke medewerking verwacht worden. Dit betekent onder andere het tijdig aanleveren van gegevens en het zorgdragen voor tijdige betalingen.
 2. Het opzettelijk in diskrediet brengen van Afosto, het niet nakomen van contractuele verplichtingen, of schade door oneigenlijk gebruik en verschafen van verkeerde gegevens kunnen worden verhaald op de klant.
 3. Afosto behoudt zich het recht toe om een account (tijdelijk) te blokkeren bij onrechtmatig gebruik en/of misbruik door de klant.
 4. Afosto behoudt zich het recht toe om een contract te onbinden bij onrechtmatig gebuik en/of misbruik door de klant.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie van het leasen van de software vindt plaats op rekening, via ideal of via automatische incasso.
 2. Een abonnement heeft de looptijd van een maand of jaar.
 3. Na de overeengekomen abonnementsperiode (lid 2) wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode (lid 2). Er geldt geen opzegtermijn.
 4. De abonnementsprijzen worden tijdens de aameldprocedures duidelijk gecommuniceerd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. De klant gaat akkoord met elektronische facturatie.
 6. Betaling geschiedt via automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Afosto is gerechtigd per betaalperiode wijzigingen door te voeren. Mogelijke wijzigingen worden ten minsten dertig dagen voor inwerkingtreding aangekondigd per email.
 8. Het is niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met beroep op de Wet koop op afstand, omdat de dienst op uw uitdrukkelijke verzoek direct geleverd wordt.

Artikel 6. Overmacht

 1. Afosto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Afosto geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Afosto niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Afosto of van derden daaronder begrepen. Afosto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Afosto zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Afosto kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Afosto ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Afosto gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Garanties

 1. De door Afosto te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Er wordt door Afosto geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Afosto aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 2. Afosto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Afosto is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Afosto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Afosto beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de betreffende maand, althans tot dat gedeelte van het abonnement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Afosto is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Afosto is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Afosto aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Afosto toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Afosto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade als gevolg van een (tijdelijke) storing van een van de gebruikte servers, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Afosto.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Afosto voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Afosto toerekenbaar is.
 2. Indien de klant aan Afosto informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Afosto behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Afosto heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Geheimhouding en privacy

 1. Afosto houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. Afosto zal data van de klant niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij de klant hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft, of Afosto hiertoe wordt gedwongen door een bevoegde autoriteit.
 2. Bij het beëindigen van het contract zal Afosto alle gegevens aangaande de Klant blijvend verwijderen.
 3. Wanneer de klant informatie stuurt naar Afosto, bijvoorbeeld feedback, of suggesties om onze dienstverlening te verbeteren, geeft de klant Afosto het recht deze informatie onbeperkt te gebruiken voor de dienst.
 4. Afosto bekijkt geen gegevens door de klant opgeslagen of voor de klant gegenereerd, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Afosto wettelijk verplicht is. In alle gevallen zal Afosto zich inspannen zo weinig mogelijk gegevens te verstrekken binnen onze mogelijkheden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Afosto partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Afosto is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Afosto het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Veranderingen in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Afosto behoudt zich het recht toe de Algemene Voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen. Deze wijzigingen/ aanvullingen zijn ook van kracht op reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen altijd 30 dagen voor aanvang via e-mail worden aangekondigd.
 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen tot het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Afosto.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Afosto
Kieler Bocht 15 C
9723 JA Groningen
050 711 95 19
www.afosto.com